Page 1: Välkommen

HOMED- Holistic Management of Emerging Forest Pest and Disease

(Helhetssyn på skötselåtgärder mot nyuppkomna skadegörare)

 

HOMED är ett projekt finansierat av Europeiska Unionen med syfte att utveckla vetenskaplig kunskap om och praktiska lösningar för skötselåtgärder mot nyuppkomna inhemska och främmande skadegörare som hotar de Europeiska skogarna.

 

Skogar tar totalt upp ca 40% av landytan i Europa och bidrar med flertalet fördelar till både folk och miljö. Dessa innefattar produkter som virke och även ekosystemtjänster med högt värde ur ett ekologiskt, politiskt, socialt och kulturellt perspektiv, bland annat vattenskötsel, bevarande av biologisk mångfald, reducering av klimatförändring, fritid och hälsa, kulturellt arv och skydd mot jorderosion. De senaste decennierna så har en växande lista med introducerade främmande skadeinsekter och svampsjukdomar (PnPs)-skadegörare, orsakat dramatiska skador på europeiska träd och skogar till den grad att de hotar de fördelar som skogen ger.

 

Den här enkäten syftar till att undersöka dina farhågor och erfarenheter av nyuppkomna skogsskadegörare. Särskilt så vill vi veta mer om

1) Medvetenhet om skadeinsekter och skadesvampar

2) Nuvarande skötselmetoder

3) Förväntningar pâ förbättrade skötselverktyg

 

Dina svar kommer att användas för att utveckla bättre verktyg för att reducera hoten mot europeiska skogar från skadeinsekter och skadesvampar.

 

Totalt består undersökningen av sju sektioner. Efter undersökningen kan du ladda ned frågorna och dina svar. Stort tack för din medverkan.

För mer information om HOMED projektet besök vår hemsida http://homed-project.eu

 

HOMEDs undersöknings team: Samantha Green, Katharina Dehnen-Schmutz, René Eschen, Sarah Yoga, Christophe Orazio, Jassy Drakulic and Hervé Jactel

 

Deltagarinformation

 

Den här studien utförs av projektet HOMED- Holistisk Management of Emerging Pests and Diseases. – ett EU Horizon 2020 forsknings-och utvecklings- program under forskningbidragsavtal No771271. Du har blivit utvald att delta i den här enkäten som en person intresserad av växtskydd. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig, och du kan välja att avsluta undersökningen när du vill genom att stänga webbläsaren. Den enda persondata som efterfrågas är ditt namn och mejl för

att vi skall kunna kontakta dig om du vill ha ytterligare information om resultatet av den här studien. Dessa persondata kommer att lagras separat från forskningsdata och tas om hand i enlighet med datalagringsdirektivet 2016 (GDPR) och dataskyddslagen 2018. Ditt namn och mejl kommer att förvaras säkert på Coventry University och enbart ses av HOMEDs undersöknings team. Du kan om du vill ta bort dina enkätsvar från projektetsdata när du vill upp till två månader efter att du har skickat in dina svar per mejl till Samantha.green@coventry.ac.uk. Svarsdata kommer att användas för att utveckla bättre skötselverktyg och tekniker för skogsskydd i Europa, och för forskningsrapporter( vetenskapliga artiklar, konferensrapporter, avhandlingar och rapporter).

Genom att svara på enkäten, så antas du medge ditt godkännande till att delta i studien och att anonymiserade citat kan användas i vetenskapliga rapporter .För vidare information eller om du har några frågor kontakta Samantha.green@coventry.ac.uk. Om du har några funderingar som inte kan lösas via kontakt med den ansvariga forskaren , vänligen kontakta Coventry Research Centre Ethics Lead Dr, Adrian Evans (Adrian.evans@coventry.ac.uk). Den här undersökningen har genomgått etisk prövning och godkänts vid Coventry University. Tack för ditt deltagande i undersökningen. Vi tackar så mycket för din hjälp.

 

 

1.1. Jag har läst och förstått informationen ovan. Jag godkänner mitt deltagande i den här enkäten om nyuppkomna skogsskadegörare. Jag bekräftar att jag är över 18 år. *Obligatorisk Required